Etapy prac poszukiwawczych

16 maja 2019

Analiza danych archiwalnych

Geolodzy analizują wyniki badań geologicznych i geofizycznych, które zostały zrealizowane wcześniej na określonym obszarze. Na ich podstawie prowadzone będą dalsze działania. Dane archiwalne dostępne są w Państwowym Instytucie Geologicznym w dziale Narodowego Archiwum Geologicznego.


Badania sejsmiczne

Firmy prowadzące poszukiwania ropy i gazu już od ponad 50-ciu lat korzystają z badań sejsmicznych w celu identyfikacji pokładów węglowodorów. Wszystko odbywa się przy użyciu specjalnych pojazdów wibrujących oraz rozmieszczonych na powierzchni geofonów, które pełnią rolę odbiorników.

Wytworzone mikro wibracje wysyłane są w głąb ziemi. Dane powracające na powierzchnię rejestrowane są przez geofony. Proces ten pozwala na uzyskanie trójwymiarowej mapy warstw skalnych. Prowadzenie badań sejsmicznych jest w pełni bezpieczne dla środowiska nautralnego. Proces przypomina w pewnym stopniu badanie USG.

Ciekawostka: Pierwsze, eksperymentalne wykorzystanie fal sejsmicznych, miało miejsce w 1921 roku w Oklahomie i służyło stworzeniu modelu geologicznego.


Interpretacja wyników

Po wykonaniu badań sejsmicznych następuje etap przetwarzania i interpretacji uzyskanych wyników. Proces ten może trwać nawet kilka miesięcy i wykonuje go zespół wykwalifikowanych geologów i geofizyków. Dzięki analizie, określana jest lokalizacja potencjalnego złoża oraz szczegółowa lokalizacja odwiertu. Planowanie odwiertu uwzględnia zachowanie odpowiedniej odległości od najbliższych zabudowań.


Przygotowanie placu

Po wyznaczeniu miejsca wykonania odwiertu następuje przygotowanie lokalizacji. Obszar wiertni tzw. pad, ma powierzchnię około dwóch boisk piłkarskich.

Wierzchnia warstwa gleby zostaje zebrana i pełni rolę wałów otaczających teren – po zakończeniu prac ziemia zostanie wykorzystana do rekultywacji terenu.

Następnie powierzchnia placu zostaje odpowiednio zabezpieczona za pomocą specjalnej (nieprzepuszczalnej) geomembrany oraz betonowych płyt, które szczelnie izolują glebę oraz wody przypowierzchniowe.Budowa wiertni

W wyznaczonym miejscu na lokalizacji staje wieża wiertnicza. Na placu znajdują się również kontenery biurowe i noclegowe oraz zaplecze techniczne.

Proces mobilizacji sprzętu na wiertni zajmuje przeciętnie ok. 10 dni i realizowany jest zgodnie z dobrą praktyka, w sposób jak najmniej odczuwalny dla lokalnej społeczności.


Wykonanie odwiertu

Kluczowym elementem prac poszukiwawczo – rozpoznawczych jest wykonanie odwiertu poszukiwawczego. Świder zamontowany na przewodzie wiertniczym przechodzi przez kolejne warstwy skalne.

Wnętrze odwiertu zabezpieczone jest wieloma warstwami stalowych rur okładzinowych oraz grubą na kilkanaście centymetrów warstwą cementu. Takie zabezpieczenie daje szczelną izolację od środowiska naturalnego chroniąc glebę, wody gruntowe oraz głębsze poziomy wodonośne.
Nad procesem wiercenia czuwa sztab wysokiej klasy specjalistów, dodatkowo wspomaganych systemami komputerowymi.
Ze względu na chararkter działalności oraz termpo realizacji , prace odbywają się w trybie 24 godzinnym. Zgodnie z wymogami BHP wiertnia jest w nocy odpowiednio oświetlona.
Odwierty poszukiwawcze w Polsce mają zazwyczaj głębokość od 1000 do 4000 metrów, zaś czas realizacji wynosi przeciętnie od 10 do 80 dni.

Ciekawostka:
Najgłębszy odwiert w Polsce ma głębokość 7500m i znajduje się w okolicach Przemyśla. Światowym rekordzistą jest natomiast odwiert na Półwyspie Kolskim, którego głębokość sięga 12 km.


Testy złożowe

Po dotarciu do odpowiedniej warstwy skalnej oraz uzyskaniu przypływu węglowodorów, przeprowadzone zostają tzw. testy złożowe. Ich zadaniem jest określenie parametrów gazu lub ropy tj. składu chemicznego, temperatury, gęstości etc. Analizowany jest również poziom porowatości i przepuszczalności warstw skalnych, a także ciśnienie występujące w złożu. W ramach testów, przepływ jest na bieżąco monitorowany i interpretowany. Efektem towarzyszącym testom jest tzw. świeczka, która jest wynikiem próbnego spalania surowca. Proces ten jest całkowicie bezpieczny dla środowiska oraz najbliższego otoczenia.


Rezultat prac

Jeżeli wyniki prac są zadowalające i podjęta zostaje decyzja o rozpoczęciu wydobycia, sporządzana jest dokumentacja złożowa. Przed rozpoczęciem produkcji musi ona zostać zatwierdzona przez odpowiednie instytucje. Na etapie produkcji powierzchnia padu wynosi około 15m2. W zależności od potencjału złoża wykonywane są kolejne odwierty. Na powierzchni rozwijana jest odpowiednia infrastruktura w postaci ruroociągów oraz urządzeń do przetwarzania surowca.

Jeżeli wyniki prac nie są zadowalające odwiert jest likwidowanym, zaś teren przywracany do stanu pierwotnego.


Nadzór nad realizacją prac

Funkcję kontrolną nad realizowanymi pracami sprawują: Okręgowy Urząd Górniczy, Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz Departament Nadzoru Geologicznego przy Ministerstwie Środowiska.